Helse.

Helsesektoren i Norge har et betydelig omfang. Sektoren er organisert i fire regionale helseforetak, som igjen styrer til sammen 41 sykehus. I tillegg kommer private aktører. 400 000 nordmenn har i dag privat helseforsikring. Norsk helsevesen er meget bra. Likevel er det også betydelige utfordringer knyttet til mest mulig effektiv bruk av ressurser og samhandling innenfor sektoren.

FUNN gjør en betydelig satsning innenfor samhandling mellom pasient og sykehus. Sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) utvikler vi løsninger som skal sikre at pasienter og pårørende på en enkel og strukturert måte kan gi sine tilbakemeldinger. Sykehus vil på en automatisert måte få etablert godt beslutningsunderlag for vurderinger av eventuelle endringer i behandlingsopplegg på basis av analyse av store datamengder.

Sammen med UNN utvikler vi PING; fremtidens verktøy for strukturerte pasienttilbakemeldinger. PING vil åpne for å bli en direkte del av portalen for alt av helsetjenester i Norge: helsenorge.no.

Brukermedvirkning og kvalitetsforbedring
Helsesektoren har stort behov for å få tilbakemeldinger fra pasienter. Pr. i dag er slike tjenester ”manuelle” og foregår via papirskjema. Dette vanskeliggjør strukturert analyse av datagrunnlag og påfølgende bruk av disse. Via PING vil vi bidra til å levere en lett tilgjengelig og fleksibel elektronisk løsning. Design brukes som en inngang for å få flest mulig pasienter til å gi sin tilbakemelding, via eksempelvis nettbrett og mobil. Data vil sammenstilles og tilrettelegges for bruk innad i sykehusene. Dette skal gi trendanalyser og bidra til kvalitetsforbedringer internt.

Pasientstemmen inn i behandlingsopplegg
Sykehusene får ofte tilbakemelding muntlig fra pasienter og pårørende. Det viser seg vanskelig å få disse tilbakemeldingene inn i en strukturert form. Via PING skal vi bidra til at ”pasientstemmen” blir tatt med inn i behandlingsopplegg.

Enkelt måleverktøy
Sykehusene har behov for å ta pulsen på tilbakemeldinger og tilfredshet fra pasienter. PING vil gi oppdatert og strukturert informasjon om pasientenes opplevelse av behandling samt forslag til forbedringer. Dette vil kunne brukes direkte i behandlingsopplegg for nye pasienter.